شش اشتباه رهبران که منجر به خروج نیروها از مجموعه می‌شود.

شش اشتباه رهبران که منجر به خروج نیروها از مجموعه می‌شود.
  اشتباهات رهبران اشتباه نخست تعیین اهداف و وظایف ناسازگار با شرایط نیروها برای آن‌ها راهکارها: • انتظارات خود از نیروها را به طور شفاف نوشته و بر روی کاغذ بیاورید. • چنانچه در میان وظایف تعریف شده، تعارض، تضاد منافع و یا هم‌پوشانی وجود دارد، تغییرات ضروری را پیش از انتشار شرح وظایف بر روی آنها اعمال کنید.   اشتباه دوم پیچیدگی بیش از حد روند انجام کارها راهکارها: …
ادامه مطلب