روانشناسی مثبت

بالاترین هدف راهبری در هر سازمان، خلق تیم‌هایی با Resilience و Engagement بالاست. با توجه به این فاکتورها، تیم‌ها بازدهی فراتر از انتظار ارائه نموده و شما را با نتایجی نوآورانه شگفت زده می‌کنند.
دانشمندان علوم روانشناسی شناختی و مثبت‌گرا،با مطالعه المان‌های Resilience و Engagement، استانداردها و روش‌هایی را برای اندازه‌گیری و ارتقای هر کدام از این دو عامل ارائه نموده‌اند. در این دوره، ما با تمرکز بر مدیریت روابط پیچیده انسانی و نقاط قوت شخصیت افراد (با نگاه روانشناختی)، به پرورش و توسعه مهارت‌های نرم (Soft Skills)، شامل روابط موثر، مذاکره، حل مساله، Resilience و مهارت‌های Coaching و راهبری برای داشتن تیم‌های Resilient با Engagement بالا خواهیم پرداخت.​​​​​​​

نهایتا با استفاده از تکنیک‌های ذهن آگاهی (Mindfulness) به پرورش خلاقیت و نحوه راهبری نوآوری در سازمان، با هدف داشتن تیم‌هایی خلاق‌تر و شاداب‌تر می‌پردازیم.​​​​​​​

i Communicate

1

نقاط قوت شخصیت
روابط مثبت (درخت تیم)
شکوفایی
خطاهای شناختی ذهن
گفت و شنود موثر
نسبت لوزادا

عناوین اصلی

آشنایی با اصلی‌ترین نقاط قوت شخصی و به کارگیری آن
تیم‌سازی و برقراری روابط تیمی براساس نقاط قوت افراد
Engagement و روانشناسی مثبت‌گرا
آشنایی با مفاهیم شکوفایی و PERMA
پیشگیری از خطاهای شناختی در روابط تیمی
آشنایی و به کارگیری تکنیک‌های روابط موثر در کار
برقراری نسبت لوزادا در روابط سازمان

اهداف

i Achieve

2

جرات مندی و هنر ابراز
خرد تجربی
قدردانی در روانشناسی مثبت
رهایی از چرخه رنج
Resilience

یادگیری و به کارگیری تکنیک‌های جرات‌مندی در کار تیمی به کارگیری موثر نقاط قوت شخصی
قدردانی موثر و بهره‌گیری از آن در کار تیمی
ارتقا عملکرد شخصی با استفاده از ابزار قدردانی شناسایی و شکستن چرخه رنج
ارتقا تاب‌آوری و بهبودپذیری در شرایط پر استرس کاری افزایش پشت کار و ضریب موفقیت در کار

i Engage

3

هدیه ی زمان
توهم کنترل – پذیرش متعهدانه
کمال گرایی مسموم
هنر مذاکره
Flow

عناوین اصلی

اهداف

ارتقا سطح روابط در سازمان با Altruism
افزایــش حــس تعلــق (ارق ســازمانی) بــا اســتفاده از نقاط قوت
تکنیکهای راهبری تیم بدون Micromanagement
یادگیری و به کارگیری فنون روانشناختی مذاکره
تجربه‌ی بی‌نظیر Flow در کار

هدایت عملکرد

4

ذهن آگاهی Mindfulness
تکنیک‌های روانشناختی حل مساله
نوآوری و آهستگی
معنا و هدف
Career Planning
Visionary Leader
Safe Model
Engagement

یادگیری نحوه مدیریت استرس
حضور موثر در لحظه، و در روابط
آشنایی و اعمال تکنیک‌های پیشرفته حل مساله
موفقیت از مسیر Innovation
یافتن و خلق اهداف معنادار در کار و زندگی
تدوین Career Development Plan
همراستایی تیم‌ها با چشم‌انداز و ماموریت سازمان ارتقای عملگرایی و تعهد در راستای اهداف
ارتقای Engagement از مسیر PERMA