​راهبری

برای زندگی در دنیایی صلح‌آمیز، لازم است تا نحوه کار در یک محیط آرام‌تر را به منظور غلبه بر دگرگونی‌ها بیاموزیم! عصر حاضر، عصر رشد مهارت‌های فردی و اجتماعی است.
مهمتر از همه، پیشرفت راهبری برای مدیران می‌تواند منجر به رشد و توسعه سرمایه انسانی، بهبود رفتارهای شخصی و اجتماعی کارکنان و درنهایت بهبود عملکرد سازمانی شود.​​​​​​​

بر این اساس، ما دوره‌های عملی با هدف ارتقا مهارت‌های مدیریتی مدیران و به منظور ایجاد محیطی دلپذیر، آرام و پر از یادگیری برای کارمندان ارائه می‌کنیم.​​​​​​​

هدایت خود

1

هرم رشد و توسعه
مدیر یادگیرنده
شخصیت و سبک
ارزش‌ها و انگیزه‌ها
خودآگاهی
هوش مثبت​​​​​​​

عناوین اصلی

آشنایی با تیپ‌های مختلف شخصیتی
شناخت سبک‌های یادگیری
آشنایی با هوش مثبت و اثر آن در رشد شخصی و سازمانی
بالا بردن بهره‌وری با بالا بردن سطح خودآگاهی

اهداف

هدایت افراد

2

مدیریت در مقابل راهبری
ارتباطات موثر
نفوذ در مقابل قدرت
فشار کار در مقابل استرس
مدیریت تعارض
بازخورد

پیدا کردن جایگاه خود به عنوان راهبر یا مدیر
شناخت منابع قدرت و نفوذ
شناخت دلایل ایجاد تعارض
آموزش روش مدیریت تعارض
بازخورد موثر و کارکردهای آن

هدایت عملکرد

3

تیم پربازده
مدل اثربخش کار تیمی (TV)
مدل Belbin
KPI، نشانگرهای کلیدی عملکرد
مدیریت عملکرد
تفویض اختیار و واگذاری مسؤولیت
ارزیابی عملکرد

عناوین اصلی

روش‌های بالا بردن سطح کار گروهی و اثرگذار شدن آن
پیدا کردن نقش درست افراد در تیم
هدایت و ارتقاء سطح عملکرد افراد
شناخت فواید و مضرات تفویض مسؤولیت
ارزیابی از طریق ارائه و دریافت بازخورد

اهداف

هدایت نوآوری

4

تفویض مسؤولیت (Delegation)
ارزیابی عملکرد
نوآوری
آنالیز PEST
روش CATWOE
فرآیند SIMPLEX

گام‌های تفویض مسؤولیت
موانع و استرس‌های تفویض مسؤولیت
اهمیت نوآوری در کار
پیدا کردن چالش‌ها و مسیر
حل مشکلات
ایجاد تغییر (Change)

هدایت سازمان

5

فرهنگ سازمانی
ساختار سازمانی
نظریه‌های انگیزشی
تغییر سازمانی

پیدا کردن Culture یا فرهنگ سازمان
شناخت انواع ساختارهای سازمانی
آشنایی با نظریات انگیزشی Herzberg و McClelland
مدیریت تغییر (Change Management)