​​مدل‌سازی کسب و کار

ما برای سازمان‌های مختلف، ارزشی بلندمدت بر مبنای مشتریان، بازارها و روابط ایجاد می‌کنیم.​​​​​​​

مناطق تمرکز اصلی:

تجزیه و تحلیل SWOT
تجزیه و تحلیل PEST
پیاده‌سازی Lean Startup
پیاده‌سازی مدل Lean Canvas
 ​​​​​​​

امکان‌سنجی
طراحی خدمات
تدوین مدل کسب و کار
اتوماسیون فرآیندهای تجاری
تجزیه و تحلیل برنامه کسب و کار
 ​​​​​​​