تماس با ما

در این بخش اطلاعات تماس با اعضای تیم
قرار داده شده است. علاوه بر این اطلاعات
افراد کلیدی هر یک از خدمات ما، در صفحات
مربوطه نیز قرار داده شده است.

اعضای تیم Creative Partner

Hosna Shamsipur

HR Consultant | Head of Coaching

Mohammad Fathi

HR Consultant | Learning & Development Specialist

Sana Bahrami Kamangar

Senior HR Consultant | Head of Recruiting

Mohamad Mahdi Afshar Azad

Managing Director

Aria Bazookar

HR Associate

Tannaz Yaghmaei

Creative Designer

Mina Rabiei

Business Model Developer

Sara Afshar Azad

HR Consultant | Head of Training

Saeed Salehi

PMIS Developer

Mohamadjavad Mohamadzadeh

Business Advisor | Strategic Planning

شرکای تجاری CP

Mohammadreza
Ghafari Shad

Nima
Yousefnezhad

Parisa
Argi

Mohammad Javad
Mehrabian

Morteza
Farazmand

Mohammad
Sadatian

Alireza
Afshar

Amir Ali
Kazemeini

تماس با ما

info@creativepartner.co