مدل های تجاری و مطالعات امکان سنجی

مناطق تمرکز اصلی:

  • تولید مدل کسب و کار
  • امکان سنجی
  • طراحی خدمات
  • تجزیه و تحلیل برنامه کسب و کار
  • تجزیه و تحلیل SWOT
  • تجزیه و تحلیل PEST
  • پیاده سازی Lean Startup
  • پیاده سازی مدل تجاری Lean Canvas

ما برای سازمان های مختلف، ارزشی بلند مدت بر مبنای مشتریان، بازارها و روابط ایجاد میکنیم.

اطلاعات بیشتر

Mina Rabiei